Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
آتور صنعت » تعمیر و نگهداری لوب پمپ

تعمیر و نگهداری لوب پمپ

تعمیر و نگهداری لوب پمپ
جدول موضوعات

تعمیر لوب پمپ

لوب پمپ‌ها یا پمپ‌های گوشواره‌ای از پمپ‌های جابجایی مثبت محسوب می‌شوند و معمولا برای انتقال سیالات با ویسکوزیته بالا کاربرد دارند. نحوه عملکرد این پمپ‌ها مانند پمپ‌های دنده‌ای است با این تفاوت که به جای استفاده از یک جفت چر‌خ دنده از یک جفت لوب یا گوشواره استفاده می‌شود و درگیری این قطعات باعث مکش و افزایش فشار سیال می‌شود.

نحوه عملکرد لوب پمپ
نحوه عملکرد لوب پمپ

شکل ۱ نحوه عملکرد لوب پمپ 

این پمپ‌ها هم مانند هر تجهیز دیگری نیاز به نگهداری و چک دور‌ه‌ای قطعات و در صورت خراب شدن نیاز به تعمیر دارند. در صورت بروز خرابی و نیاز به تعمیر، جداول زیر در  دانستن علت خرابی و راه حل تعمیر آن‌ها کمک خواهند کرد:

 

نشانه خرابیعلت 
عدم پمپاژ سیال۱-۲-۳-۵-۱۲-۲۴-۲۹
کم بودن دبی سیال۳-۴-۵-۶-۷-۸-۱۲-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۳۴
نامنظم بودن دبی خروجی۳-۴-۵-۶-۱۲-۱۴
کم بودن فشار سیال خروجی۳-۴-۲۵
عدم عملکرد خاصیت خودمکشی پمپ ۵-۶-۲۹
خودمکش نبودن پمپ بعد از استارت۳-۴-۵-۶-۷-۱۲-۱۴
به وجود آمدن پدیده استال

(پدیده استال به علت جدایی لایه مرزی بر روی پره اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود جریان متوقف شود یا تشکیل گردابه اتفاق بیفتد. این پدیده با سر و صدای زیاد و لرزش همراه است.)

۷-۱۰-۱۲
دمای بالای پمپ۱-۷-۹-۱۲-۱۳-۱۸-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴
دمای بالای الکتروموتور۱-۷-۱۰-۱۲-۱۳-۱۶-۱۸-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴
زیاد بودن بار بر روی الکتروموتور۱-۷-۱۰-۱۲-۱۳-۱۶-۱۸-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴
سر و صدا و لرزش۱-۳-۴-۵-۶-۹-۱۱-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۶-۲۷-۳۳-
سایش روتور۱-۹-۱۱-۱۲-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۳-۲۴
پدیده سیفونینگ۳۱
گریپاژ

(گریپاژ کردن پمپ به دلیل قفل شدن و گیر کردن دو قطعه در یکدیگر به وجود می آید.)

۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵
نشتی از آب‌بند مکانیکی۷-۹-۱۱-۱۲-۱۵-۳۰-۳۲
نشتی از گلند پکینگ

(گلند پکینگ، یک متریال طناب مانند و بافته شده است که اطراف شفت را می‌گیرد و کار آب‌بندی را انجام می‌دهد.) 

۱۲-۱۴-۱۵-۳۰-۳۲

 

شماره‌‌های موجود در ستون دوم جدول بالا با راه‌حل تعمیر هر کدام از آن‌ها در جدول زیر آورده شده‌اند:

ردیفعلتراه حلردیفعلتراه حل
۱چرخش برعکس الکتروموتور برگرداندن جهت چرخش الکتروموتور۱۹ناهم‌راستایی کوپلینگ‌هابررسی هم‌راستایی کوپلینگ‌ها
۲عدم خودمکش بودن پمپخارج کردن هوا از خط مکش و محفظه پمپ۲۰نصب غلط درایور پمپتنظیم و بررسی نصب درایور
۳  نامناسب NPSH 
 • افزایش قطر لوله مکش
 • افزایش هد مکش
 • کاهش طول خط مکش
 • کاهش سرعت پمپ
۲۱سایش یا خراب بودن برینگ‌هاتعویض قطعه
۴تبخیر سیال در خط مکش
 • افزایش قطر لوله مکش
 • افزایش هد مکش
 • کاهش طول خط مکش
 • کاهش سرعت پمپ
۲۲فرسودگی گوشواره‌هاتعویض قطعه 
۵وجود هوا در خط مکشبررسی دوباره اتصالات خط مکش۲۳روانکاری نامناسب رجوع به دستورالعمل تعمیر و نگهداری پمپ و اصلاح روانکاری
۶گرفتگی در صافی یا فیلتربرطرف نمودن گرفتگی در صورت وجود ۲۴تماس فلز با فلز در قسمت‌های دوار پمپبررسی فشار پمپ و تنظیم دوباره لقی
۷ویسکوزیته بالاتر از حد ظرفیت پمپ
 • افزایش دمای سیال
 • کاهش سرعت پمپ
۲۵فرسودگی روتور و قسمت های دوار پمپبررسی روتور و تعویض آن در صورت لزوم
۸ویسکوزیته پایین‌تر از حد ظرفیت پمپ 
 • کاهش دمای سیال
 • افزایش سرعت پمپ
۲۶نشتی از شیر اطمینانبررسی نشیمنگاه‌ها و سایر قطعات شیر و تعویض آن‌ها در صورت نیاز
۹دمای بالای سیال 
 • کاهش دمای محفظه پمپ
 • کاهش دمای سیال
۲۷لرزش شیر اطمینانبررسی نشیمنگاه‌ها و سایر قطعات شیر و تعویض آن‌ها در صورت نیاز
۱۰دمای پایین سیال
 • کاهش دمای محفظه پمپ
 • کاهش دمای سیال
۲۸تنظیم غلط شیر اطمینانبررسی نشیمنگاه‌ها و سایر قطعات شیر و تعویض آن‌ها در صورت نیاز
۱۱وجود ذرات جامد در سیالتمیز نمودن سیستم پمپاژ۲۹ارتفاع مکش زیادافزایش سطح سیال
۱۲فشار خروجی بالاتر از حد ظرفیت پمپبررسی و رفع هرگونه گرفتگی در خط تخلیه ۳۰ناسازگاری متریال قطعات پمپ با سیال پمپاژ شوندهتعویض قطعه با متریال مناسب
۱۳سفتی بیش از اندازه گلندهاتنظیم دوباره گلندها۳۱عدم وجود هرگونه مانع برای جلوگیری از برگشت سیال به درون پمپاطمینان از بالاتر بودن خطوط تخلیه از تانک مکش
۱۴شل بودن گلندهاتنظیم دوباره گلندها۳۲خشک کار کردن پمپاطمینان از خشک کار نکردن پمپ
۱۵خنک کاری نامناسب آب‌بندهابررسی رسیدن کافی سیال به آب‌بندها برای خنک کاری۳۳آسیب در موتوربررسی الکتروموتور و تعویض برینگ‌ها در صورت نیاز
۱۶سرعت بالای پمپافزایش سرعت پمپ۳۴لقی زیاد قطعاتتنظیم دوباره لقی بین قطعات
۱۷سرعت پایین پمپکاهش سرعت پمپ
۱۸تحت فشار بودن بدنه پمپ به وسیله خطوط لوله کشی
 • بررسی هم‌راستایی خطوط لوله
 • استفاده از لوله های انعطاف‌پذیر در اتصالات

تعمیر و نگهداری دوره‌ای لوب پمپ 

بازرسی روزانه

الف) آب‌بندها و عملکرد عمومی لوب پمپ باید بازرسی و چک شوند.

ب) در صورت بروز نشتی از آب‌بندهای مکانیکی باید هرچه سریع‌تر آن‌ها را تعویض کرد تا از نفوذ سیال به قسمت‌های دیگر پمپ جلوگیری شود.

بازرسی هفتگی

الف) سطح روغن موجود در پمپ باید بررسی شود و در صورت کم بودن، ضمن بررسی برای علت نشتی، باید دوباره روغن اضافه شود.

ب) محفظه پمپ باید چک شود و از هرگونه  رسوبات اضافی پاک گردد.

ج) اجزا محفظه پمپ باید چک شوند تا از وقوع گریپاژ بین قطعات جلوگیری شود.

د) شیرهای اطمینان یا بای پس برای رفع هر گونه انسداد و گرفتگی احتمالی باید چک شوند و در صورت نیاز دوباره تنظیم شوند.

 بازرسی شش ماهه

الف) اگر پمپ همیشه در دمای بالا کار می‌کند، سطح روانکار و کیفیت آن باید بررسی شود.

ب) زمان‌بندی لوب‌ها یا همان گوشواره‌ها باید چک شوند و در صورت فرسودگی باید تعویض شوند.

ج) سفت بودن شفت در سر جای خود باید بررسی شود و اگر در جهت محوری و شعاعی لقی دارد یا به اصطلاح بازی می‌کند، برینگ‌ها باید تعویض شوند.

د) خوردگی محفظه پمپ باید بررسی شود و در صورت نیاز از پوشش‌های ضد سایش استفاده شود.

نمای درونی لوب پمپ
نمای درونی لوب پمپ

نکات مهم در هنگام تعمیر و نگهداری لوب پمپ

الف) برای تعمیر و نگهداری هر تجهیز صنعتی باید یک چک لیست مطابق با دستور سازنده تهیه شود و از روی آن فرآیند تعمیر و نگهداری انجام شود و سوابق آن نیز یادداشت شود.

ب) در فرآیند تعمیرات لوب پمپ، در صورت نیاز باید پمپ را از سیال پمپ شونده تخلیه کرد. 

ج) فرآیند تعمیر و نگهداری و مونتاژ و دمونتاژ پمپ باید مطابق با کاتالوگ پمپ و توسط  تکنسین‌های تعمیر باتجربه انجام شود.

ج) در تمامی مراحل تعمیر و نگهداری باید قطعات را تمیز کرد و از آلوده کردن سطوح اجزا پمپ جلوگیری کرد.

د) ابزار مناسب و لازم برای مونتاژ و دمونتاژ باید فراهم شود و از برخورد وسایل فلزی تیز با قطعات پمپ باید جلوگیری شود تا باعث خرابی بیشتری نگردد.

تعمیر و نگهداری لوب پمپ
تعمیر و نگهداری لوب پمپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشرفت مطالعه

مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی

مقالات مرتبط